Pätevyydet

1 Missä saa koulutuksen energiatodistuksen laatijaksi? Kauanko koulutus kestää?

Kysymys:
Missä saa koulutuksen energiatodistuksen laatijaksi? Kauanko koulutus kestää?

Vastaus:

Energiatodistuksen laatijoille koulutusta tarjoavat sekä Kiinteistöalan Koulutuskeskus että Suomen LVI-liitto. Kurssjen järjestetään muutamia kertoja vuodessa, ja niiden kesto on noin 2-3 päivää. Koulutukseen saattaa liittyä myös etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Lisätietoa koulutuksista saa järjestäjiltä:

Kiinteistöalan Koulutuskeskus: www.kiinko.fi

Suomen LVI-liitto: www.sulvi.fi

2 Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa?

Voiko energiakatselmuksen tietoja hyödyntää energiatodistuksen laadinnassa? Voiko energiakatselmoija laatia energiatodistuksen?

VASTAUS:

Energiakatselmuksen perusteella selvitettyä tietoa toteutuneesta energiankulutuksesta sekä mahdollisia energiankäytön tehostamistoimenpiteitä voidaan hyödyntää energiatodistuksessa.

1.6.2013 alkaen ei kuitenkaan enää voi tehdä energiatodistusta aikaisemmin tehtyyn tai uuteen energiakatselmukseen perustuen.

Energiakatselmoijan on hankittava erikseen pätevyys ja hänen tulee laatia energiatodistus uuden lain ja asetuksen mukaan laskennallisesti.

Jos energiakatselmoijalla on vanhan lain voimassaoloaikana hankittu erillisen energiatodistuksen laatijan pätevyys, se katsotaan uuden lain mukaiseksi perustason laatijapätevyydeksi. Näin energiakatselmoija voi voi laatia energiatodistuksen. Ylemmän tason laatijapätevyys vaaditaan niissä kohteissa, joissa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

Energiatodistuksen laatimisen kustannuksia ei kuitenkaan voi sisällyttää energiakatselmuksen kustannuksiin (tuen alaisiin kustannuksiin), vaan ne tulee selvästi erotella.

3 Kuka voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen?

Kuka voi laatia kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen? Voiko sen tehdä itse esim. kiinteistön omistaja? Vai pitääkö olla pätevyyden omaava laatija?

VASTAUS:

Rakennukselle voidaan laatia energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistapauksissa.

- jos rakennuksen tai kiinteistön taikka enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa olevan huoneiston myyntihinta on alle 50 000 euroa tai vuokra kuukaudessa alle 350 euroa

- jos kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten kesken, esim. sopimus tehdään lähisukulaisten tai kuolinpesän ja sen osakkaiden kesken, tai

- jos kohdetta ei esitellä julkisesti tai sitä ei tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.

Kevennetyssä menettelyssä energiatodistus ei perustu rakennuksen tietoihin vaan se on yleisluonteinen, julkisesti saatavissa oleva määrämuotoinen todistus. Todistuksessa ilmoitetaan rakennuksen osoite, peruste kevennetyn menettelyn käyttämiselle ja todistuksen hankkijan perustiedot allekirjoituksineen.

Kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen voi siis laatia todistuksen hankkimisesta vastuussa oleva, eli esim. rakennuksen myyjä tai vuokraaja.

Kevennetyn menettelyn mukaisen energiatodistuksen energialuokka ilmoitetaan tunnuksella H.

4 Mitkä ovat uuden energiatodistuksen laatijan pätevyysvaatimukset, onko tarjolla koulutusta, kuka pätevyyden toteaa?

V: Uudessa laissa on määritelty, että energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Vaatimukset perustason energiatodistuksen laatijapätevyydelle

Perustason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.

Vaatimukset ylemmän tason energiatodistuksen laatijapätevyydelle 
Ylemmän tason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulu-tutkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä perustason energiatodistuksen laatijapätevyys ja sitä täydentävä vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä.

Pätevyyden toteavat jatkossakin ympäristöministeriön valtuuttamat tahot. Pätevyyden toteajia ovat tällä hetkellä Kiinteistöalan Koulutussäätiö sekä FISE ry.

5 Voiko vanhan lain mukaisella pätevyydellä laatia uusia energiaenergiatodistuksia?

V: Vanhan lain aikana hankittu pätevyys on voimassa sen ajan joksi se on annettu, kuitenkin niin että vanha pätevyys päättyy viimeistään 31.12.2017.

Siirtymäaikana katsotaan, että kumottavan lain mukainen erillisen energiatodistuksen antajapätevyys vastaa uuden lain mukaista alimman vaatimustason pätevyyttä (lain 12 §:n mukaan).