Näin luet energiatodistusta

energiatodistus_2013_150px.gifEnergiatodistus auttaa vertailemaan samantyyppisiä rakennuksia keskenään.

Rakennuksen tiedot

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen nimi ja osoite, pysyvä rakennustunnus, rakennuksen käyttöönottovuosi sekä rakennuksen käyttötarkoitusluokka.

Energiatodistus laaditaan koko rakennukselle. Mikäli rakennusryhmässä - esim. taloyhtiössä - on useita rakennuksia, laaditaan energiatodistus kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle silloin, kun merkittävien rakennuksen osien käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan. Jos energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle, sovelletaan rakennusta koskevaa ohjeistusta rakennuksen osaan.

Merkittäväksi rakennuksen osaksi katsotaan sellainen osa, jonka lämmitetty nettoala on vähintään 10 prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja joka on suuruudeltaan vähintään 50 m2.

Energiatehokkuusluokka ja E-luku

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) sijoittumista luokitteluasteikolle kuvaavalla tunnuksella. Energiatehokkuusluokkaa kuvataan tunnuksilla A2018-G2018

Kevennetyn menettelyn mukaan laaditussa energiatodistuksessa energiatehokkuusluokkaa kuvataan tunnuksella H. 

Rakennuksen energialuokitus pohjautuu laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun (kWh/m2 vuosi).

E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta; lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta ja käyttöveden lämmitystä, ja siinä otetaan huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät sekä rakennusosien ominaisuudet. Tarkastelussa määritetään myös se, kuinka paljon rakennuksessa tarvitaan ostoenergiaa (sähköä, kaukolämpöä, öljyä, pellettejä jne,). E-luvun laskennassa käytetään eri kertoimia eri energiamuodoille, joten rakennuksen lämmitystavalla on merkitystä.

Rakennukset jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ryhmiin, joilla on kullakin oma luokitteluasteikkonsa. Pientalojen energiatehokkuuden luokitteluasteikko on siten erilainen kuin asuinkerrostalojen tai kauppakeskusten. 

Käyttötarkoituksen mukainen uuden rakennuksen E-luvun vaatimus esitetään todistuksessa erillisenä tietona luokitteluasteikon alla.

Energiatodistuksen laatijan tiedot

Energiatodistuksen laatijan tiedot esitetään energiatodistuksen etusivulla. Laatija allekirjoittaa todistuksen sähköisesti Energiatodistusrekisterissä, jossa energiatodistukseen kirjautuu myös rekisteritunnus.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta laatimispäivämäärästä, ellei sitä voimassaoloaikana korvata uudella energiatodistuksella. Energiatodistus voidaan voimassaoloaikana päivittää esim. taloteknisten perusparannusten tai peruskorjauksen yhteydessä, samoin jos rakennuksessa on toteutettu esim. energiatodistuksessa ehdotettuja toimenpiteitä, joilla on vaikutus rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.

Toteutunut kulutus

Todistuksessa ilmoitetaan myös rakennuksen toteutunut ostoenergiankulutus, jos tieto on saatavilla. Toteutunut energiankulutus kertoo rakennuksen todellisen kulutuksen, joka on toteutunut vallitsevissa olosuhteissa, tietyllä käyttömäärällä. Toteutuneeseen energiankulutukseen vaikuttavat erityisesti rakennuksen käyttäjät omalla toiminnallaan sekä käyttötottumuksillaan.

Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiatodistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Toimenpidesuosituksia ei anneta uudisrakennukselle tai rakennukselle, jolle toimenpiteitä ei voida osoittaa. Mikäli olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksessa ei ole esitetty mitään toimenpiteitä, kannattaa asia tarkistaa todistuksen laatijalta ja pyytää, että syy toimenpiteiden puuttumiseen kirjataan todistuksen lisätieto-osaan. Todistuksessa voidaan antaa lisäksi myös muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista.

Rakennuksen ominaisuuksien selvittäminen

Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi sekä suositusten laatimiseksi on energiatodistuksen laatijan selvitettävä olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet

  • asiakirjoista,
  • havainnoimalla paikan päällä todistuksen kohdetta sekä
  • tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa.

Kohdekäynti on oleellinen osa energiatodistuksen laatimista ja onkin hyvä huolehtia siitä, että laatija pääsee tutustumaan kohteeseen huolellisesti. On hyvä, että talon omistaja tai rakennuksen edustaja on paikalla kohdekäynnin aikana, jotta laatija pääsee tutustumaan tarvittaviin tiloihin, mm. tekniset tilat ja talon yläpohja.

Energiatodistuksen laatija on oikeutettu saamaan tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta.

Energiatodistuksen laatimista varten onkin hyvä koota rakennuksen asiakirjat ja tiedot kokoon jo etukäteen;

  • talon piirustukset,
  • huoltokirja,
  • tiedot taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä (ilmanvaihto, lämmitys jne.)sekä
  • tehdyistä korjauksista/remonteista,
  • tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta (sähkölaskut, kaukolämmön kulutustiedot, jne.).

Laskennan taustatiedot ja energiatodistuksen laatijan huomiot

Energiatodistuksessa esitetään lähtötiedot, joihin energiatehokkuusluokka, E-luku ja E-luvun laskenta sekä laatijan esittämät toimenpide-ehdotukset perustuvat. Näitä ovat mm. talon pinta-ala, ikkunoiden suuntaus, tiedot lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä, jne.