Näin luet energiatodistusta

energiatodistus_2013_150px.gifEnergiatodistus auttaa vertailemaan samantyyppisiä rakennuksia keskenään.

Rakennuksen tiedot

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen nimi ja osoite, rakennustunnus, rakennuksen käyttöönottovuosi sekä rakennuksen käyttötarkoitusluokka.

Energiatodistus laaditaan koko rakennukselle. Mikäli rakennusryhmässä - esim. taloyhtiössä - on useita rakennuksia, laaditaan energiatodistus kullekin rakennukselle erikseen.

Energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle silloin, kun merkittävien rakennuksen osien käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan. Jos energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle, sovelletaan rakennusta koskevaa ohjeistusta rakennuksen osaan.

Merkittäväksi rakennuksen osaksi katsotaan sellainen osa, jonka lämmitetty nettoala on vähintään 10 prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja joka on suuruudeltaan vähintään 50 m2.

Energiatehokkuusluokka ja E-luku

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tunnuksella joka kertoo rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen sijoittumisesta luokitteluasteikolle. Energiatehokkuusluokkaa kuvataan tunnuksilla A-G, kevennetyn menettelyn mukaan laaditussa energiatodistuksessa energiatehokkuusluokkaa kuvataan tunnuksella H.

Rakennukset jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ryhmiin, joilla on kullakin oma luokitteluasteikkonsa. Pientalojen energiatehokkuuden luokitteluasteikko on siten erilainen kuin asuinkerrostalojen tai kauppakeskusten. Voimassa olevien rakentamismääräysten mukainen, käyttötarkoituksen mukainen energiatehokkuustaso näytetään todistuksen luokitteluasteikolla katkoviivalla.

Rakennuksen energiatehokkuus lasketaan jakamalla rakennuksen laskennallinen vuotuinen kokonaisenergiankulutus rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla jolloin rakennuksella saadaan E-luku (kWh/m2 vuosi).

E-luvun laskennassa selvitetään rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava kokonaisenergiankulutus sekä laskennallinen ostoenergiankulutus. Tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta; lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta ja käyttöveden lämmitystä, ja siinä otetaan huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät sekä rakennusosien ominaisuudet. Tarkastelussa määritetään myös se, kuinka paljon rakennuksessa tarvitaan ostoenergiaa (sähköä, kaukolämpöä, öljyä, pellettejä jne,). Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa käytetään eri kertoimia eri energiamuodoille, joten rakennuksen lämmitystavalla on merkitystä.

Energiatodistuksen laatijan tiedot

Energiatodistuksen laatijan tiedot esitetään energiatodistuksen etusivulla. Laatija allekirjoittaa todistuksen sähköisesti Energiatodistusrekisterissä, jossa energiatodistukseen kirjautuu myös rekisteritunnus.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta laatimispäivämäärästä, ellei sitä voimassaoloaikana korvata uudella energiatodistuksella. Energiatodistus voidaan voimassaoloaikana päivittää esim. taloteknisten perusparannusten tai peruskorjauksen yhteydessä, samoin jos rakennuksessa on toteutettu esim. energiatodistuksessa ehdotettuja toimenpiteitä, joilla on vaikutus rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen.

Toteutunut kulutus

Todistuksessa ilmoitetaan myös rakennuksen toteutunut ostoenergiankulutus, jos tieto on saatavilla. Toteutunut energiankulutus kertoo rakennuksen todellisen kulutuksen, joka on toteutunut vallitsevissa olosuhteissa, tietyllä käyttömäärällä. Toteutuneeseen energiankulutukseen vaikuttavat erityisesti rakennuksen käyttäjät omalla toiminnallaan sekä käyttötottumuksillaan.

Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi

Energiatodistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Toimenpidesuosituksia ei anneta uudisrakennukselle tai rakennukselle, jolle toimenpiteitä ei voida osoittaa. Mikäli olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksessa ei ole esitetty mitään toimenpiteitä, kannattaa asia tarkistaa todistuksen laatijalta ja pyytää, että syy toimenpiteiden puuttumiseen kirjataan todistuksen lisätieto-osaan. Todistuksessa voidaan antaa lisäksi myös muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista.

Rakennuksen ominaisuuksien selvittäminen

Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi sekä suositusten laatimiseksi on energiatodistuksen laatijan selvitettävä olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet

  • asiakirjoista,
  • havainnoimalla paikan päällä todistuksen kohdetta sekä
  • tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa.

Kohdekäynti on oleellinen osa energiatodistuksen laatimista ja onkin hyvä huolehtia siitä, että laatijalla pääsee tutustumaan kohteeseen huolellisesti. Energiatodistuksen laatija on oikeutettu saamaan tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta. Energiatodistuksen laatimista varten onkin hyvä koota rakennuksen asiakirjat ja tiedot kokoon jo etukäteen; talon piirustukset, huoltokirja, tiedot laitteista ja järjestelmistä sekä tehdyistä korjauksista/remonteista, tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta jne.

Laskennan taustatiedot ja energiatodistuksen laatijan huomiot

Energiatodistuksessa esitetään lähtötiedot, joihin energiatehokkuusluokka, E-luku ja E-luvun laskenta sekä laatijan esittämät toimenpide-ehdotukset perustuvat. Näitä ovat mm. talon pinta-ala, ikkunoiden suuntaus, tiedot lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä, jne.

 

Lataa käyttöösi esitteet:

Näin luet energiatodistusta, 2016

Koottua tietoa energiatodistuksista, kiinteistövälittäjille (04/2017)

Koottua tietoa energiatodistuksesta, kiinteistövälittäjille (10/2016)

Koottua tietoa energiatodistuksesta, kiinteistövälittäjille (05/2016)