Milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin energiatodistusta ei tarvita?

Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita koskevat myös rakentamismääräysten vaatimukset.

Energiatodistus voidaan laatia myös kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.

Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja (tai joissain tapauksissa rakennuksen haltija).

Energiatodistus on pakollinen uusille rakennuksille

Uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää kun rakennuslupaa haetaan. Todistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus.  Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on lupavaiheessa puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.  Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on hyväksytty käyttöönotettavaksi loppukatselmuksessa (MRL 153 §:n 1 momentti).

Uudisrakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista.

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Viranomaisen käytössä olevissa rakennuksissa energiatodistus tulee laittaa esille.

Energiatodistusta ei vaadita seuraavilta rakennuksilta

1) rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;

2) loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

3) määräajan paikallaan pysytettävä tai tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

4) teollisuus- ja korjaamorakennus;

5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettumaatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

6) rakennus, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan;

7) rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä.

  • Energiatodistuksen laatiminen ei muuta rakennuksen luonnetta tai ulkonäköä, joten energiatodistus laaditaan yleisesti ottaen myös suojelluille rakennuksille. Suojelupäätös vaikuttaa energiatodistuksessa annettaviin suosituksiin energiatehokkuuden parantamisesta. 

8) sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.

Kevennettyä menettelyä voi käyttää jos myytävä tai vuokrattava kohde (rakennus, kiinteistö, huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa) on arvoltaan vähäinen.

  • Kohteen arvo määritellään vähäiseksi jos kohteen myyntihinta alittaa 50 000 euroa.
  • Kohteen vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Muu perusteltu syy kevennetyn menettelyn käyttämiseen:

  • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä
  • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.