Mikä on energiatodistus?


Energiatodistus2015_web.pngEnergiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistusvaatimukset vaiheittain voimaan

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain:

Jo voimassa:

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2016 alkaen myös aiemmin vaatimusten ulkopuolella olleille muille uudisrakennuksille, kuten uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset, moottoriajoneuvosuojat sekä puolustusvoimien rakennukset (jos käyttöön ei liity salassa pidettävää asiaa), on laadittava energiatodistus.

Tulossa todistusten piiriin:

  • 1.1.2017: Olemassa olevat uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset, moottoriajoneuvosuojat, puolustusvoimien rakennukset (jos käyttöön ei liity salassa pidettävää asiaa) ja suojellut rakennukset (vain jos suojellun rakennuksen luonne tai ulkonäkö  ei muutu vaatimuksen vuoksi tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2, tai
  • loma-asunnoilta, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.

Tarkempi listaus rakennuksista, joita vaatimus energiatodistuksesta ei koske: 

Energialuokka perustuu rakennukselle laskettavaan
E-lukuun

Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Käytössä ovat samat kertoimet ja määritelmä energiatehokkuudesta kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräyksissä.

Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Tällä hetkellä rakennettavat rakentamismääräysten mukaiset uudet pientalot sijoittuvat luokkaan C. Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka D tai E on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin
enintään kymmenen vuotta todistuksen laatimisesta.

Uusittu laki rakennuksen energiatodistuksesta sekä sen nojalla annetut asetukset tuli voimaan 1.6.2013. Taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta.