Energiatodistuksen laatijan velvollisuudet ja toiminnan edellytykset

Velvollisuudet ja toiminnan edellytykset

Energiatodistusten laatijan tulee olla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rekisteröimä.

Todistuksen laatijan arkisto
Energiatodistuksen laatijan on säilytettävä valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut tiedot, jotka laatija on tehnyt tai hankkinut todistuksen laatimista varten sekä tiedot todistuksen kohteessa tehdystä havainnoinnista.

Laatijan on pidettävä arkistoa laatimistaan todistuksista ja ilmoitettava tiedot energiatodistuksista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Energiatodistus laaditaan ARAn Energiatodistusrekisterissä (www.energiatodistusrekisteri.fi).

Jos energiatodistus päivitetään, päivitys tehdään energiatodistusrekisterin kautta. Mikäli todistus on laadittu ennen Energiatodistusrekisterin käyttöönottoa (1.5.2015), viedään kohteen tiedot rekisteriin ja laaditaan todistus rekisterin kautta, kuten uusi todistus.

Energiatodistuksen laadintaan liittyvät asiakirjat, tiedot ja todistukset on säilytettävä vähintään 12 vuotta.

Toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset
Energiatodistuksen laatijalla tulee olla käytettävissään energiamäärien määrittämiseen ja rakennuksen ominaisuuksien selvittämiseen tarvittavat laitteet, välineet ja järjestelmät.

Energiatodistuksen laatimismenettely

Energiatodistuksen sisältämät tiedot

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen sijoittumista luokitteluasteikolle kuvaavalla tunnuksella. Rakennukset jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ryhmiin, joilla kullakin on oma luokitteluasteikkonsa.

Rakennuksen energiatehokkuus lasketaan jakamalla rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus rakennuksen pinta-alalla.

Toteutunut ostoenergiankulutus
Toteutunut ostoenergiankulutus on ilmoitettava, jos tieto on saatavilla.

Toimenpide-ehdotukset
Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan parantaa kustannustehokkaasti rakennuksen energiatehokkuutta, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai rakennus, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa. Todistuksessa voidaan lisäksi antaa muita tietoja rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksista.

Jos energiatodistus laaditaan rakennuksen osalle, sovelletaan edellä rakennusta koskevaa rakennuksen osaan.

Energiamäärien määrittäminen

Energiatodistuksen laatijan on määritettävä rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava laskennallinen kokonaisenergiankulutus ja laskennallinen ostoenergiankulutus ottamalla huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät ja rakennusosien ominaisuudet.

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus määritetään painottamalla laskennallista ostoenergiankulutusta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettävillä energiamuotojen kertoimilla. Energiamäärien määrittämisessä voidaan soveltaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia tarkempia laskentasäännöksiä siten kuin ympäristöministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

Tarkemmat säännökset: Ympäristöministeriön asetus

Rakennuksen ominaisuuksien selvittäminen

Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi sekä suositusten laatimiseksi on energiatodistuksen laatijan selvitettävä olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet

  • asiakirjoista,
  • havainnoimalla paikan päällä todistuksen kohdetta sekä
  • tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa.

Energiatodistuksen laatija on oikeutettu saamaan tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta.

Tarkemmat säännökset energiamäärän selvittämisestä rakennusosien ja teknisten järjestelmien osalta: Ympäristöministeriön asetus