Pätevyysvaatimukset

Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity Asumisen rahoitus- ja kehittämisekeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Vaatimukset perustason energiatodistuksen laatijapätevyydelle

Perustason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.

Vaatimukset ylemmän tason energiatodistuksen laatijapätevyydelle

Ylemmän tason energiatodistuksen laatijan soveltuvaksi tekniikan alan tutkinnoksi katsotaan soveltuva rakennus-, talotekniikka- tai energiatekniikka-alan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin tutkinto.

Tutkinnon korvaavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä perustason energiatodistuksen laatijapätevyys ja sitä täydentävä vähintään vuoden työkokemus rakennusten energiatehokkuuden laskennasta dynaamisella laskentamenetelmällä.

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa hankitun muodollisen kelpoisuuden ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia (1093/2007).

Pätevyyden voimassaoloaika

Pätevyys on voimassa enintään seitsemän vuotta. Pätevyyden uudistamiseksi energiatodistuksen laatijan tulee pitää ammattitaitoaan yllä energiatodistusten laatimisella, ammattitaitoa ylläpitävällä koulutuksella tai näihin rinnastettavalla tavalla. Pätevyyden uudistamista haetaan pätevyyden toteajalta. Tämä toteaa ammattitaidon ylläpidon tai muussa tapauksessa edellyttää kokeen hyväksyttyä suorittamista pätevyyden uudistamiseksi.

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydet (kumotun lain mukaiset pätevyydet) ovat voimassa 2017 enintään vuoden loppuun asti. Jos pätevyyden toteaja on ilmoittanut pätevyyden olevan voimassa vuoteen 2015 asti, on se nyt uusittava uuden lain mukaiseksi.

Lisätietoa uusimisesta saa pätevyyden toteajilta eli Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä tai FISE ry:ltä.